Vyberte stranu

zásady ochranY osobných údajov

1. Zásady ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov popisujú zásady JUDr. David Pavlovič, Einsteinova ulica 18, Bratislava-Petržalka, Slovensko 85101, Slovensko, email: david.pavlovic@notar.sk, tel.: +421903160796 o zhromažďovaní, používaní a zverejňovaní vašich informácií, ktoré zhromažďujeme, keď používate našu webovú stránku http://www.notar-aupark.sk/ , ďalej len služba. Prístupom alebo používaním služby vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním, používaním a zverejňovaním vašich informácií v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Ak s tým nesúhlasíte, nepristupujte k službe ani ju nepoužívajte.
Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek upraviť bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia a revidované Zásady ochrany osobných údajov zverejníme v službe. Revidované Zásady nadobudnú účinnosť 180 dní od ich zverejnenia v Službe a váš pokračujúci prístup k Službe alebo jej používanie po tomto čase bude znamenať váš súhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobných údajov. Odporúčame vám preto pravidelne kontrolovať túto stránku.

1.1 Informácie, ktoré zhromažďujeme

Budeme o vás zhromažďovať a spracovávať nasledujúce osobné údaje: Meno a priezvisko, e-mail a telefónne číslo.

1.2 Ako používame vaše informácie

Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, použijeme na nasledujúce účely:

  • Marketing / Propagačné
  • Vybavenie vášho dopytu v rámci kontaktného formulára

Ak chceme použiť vaše údaje na akýkoľvek iný účel, požiadame vás o súhlas a použijeme vaše údaje iba po získaní vášho súhlasu a potom iba na účely, na ktoré súhlas udeľujete, pokiaľ od nás nebude vyžadované inak.

1.3 Ako zdieľame vaše informácie

Vaše osobné údaje neprenesieme žiadnej tretej strane bez vyžiadania vášho súhlasu, s výnimkou obmedzených okolností, ako je opísané nižšie:

  • Reklamná služba
  • Google Analytics

Od takýchto tretích strán požadujeme, aby osobné údaje, ktoré im odovzdávame, používali iba na účel, na ktorý boli prenesené, a neuchovávali ich dlhšie, ako je potrebné na splnenie uvedeného účelu.
Vaše osobné údaje môžeme zverejniť aj v nasledujúcich prípadoch:

  • v súlade s platnými zákonmi, predpismi, súdnym príkazom alebo iným právnym procesom;
  • na presadzovanie vašich zmlúv s nami, vrátane týchto Zásad ochrany osobných údajov;
  • reagovať na tvrdenia, že vaše používanie Služby porušuje akékoľvek práva tretích strán. Ak sa služba alebo naša spoločnosť zlúči s inou spoločnosťou, vaše informácie budú jedným z aktív, ktoré sa prevedú na nového vlastníka.

1.4 Uchovávanie vašich informácií:

Vaše osobné údaje budeme uchovávať 90 dní až 2 roky alebo tak dlho, ako ich budeme potrebovať na splnenie účelov, na ktoré boli zhromaždené, ako je podrobne uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Možno budeme musieť uchovávať určité informácie na dlhšie obdobia, ako je vedenie záznamov/ hlásení v súlade s platnými zákonmi alebo z iných legitímnych dôvodov, ako je vymáhanie zákonných práv, predchádzanie podvodom atď. Zvyškové anonymné informácie a súhrnné informácie, z ktorých vás ani jeden neidentifikuje (priamo alebo nepriamo), môžu byť uložené na dobu neurčitú.

1.5 Vaše práva:

V závislosti od platného zákona môžete mať právo na prístup k svojim osobným údajom a ich opravu alebo vymazanie alebo môžete získať kópiu svojich osobných údajov, obmedziť alebo namietať proti aktívnemu spracúvaniu vašich údajov, požiadať nás o zdieľanie (prenos) vašich osobných údajov inému subjektu, odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám poskytli so spracovaním vašich údajov, právo podať sťažnosť zákonnému orgánu a ďalšie práva, ktoré môžu byť relevantné podľa platných zákonov.

Pre uplatnenie týchto práv nám môžete napísať na david.pavlovic@notar.sk. Na vašu žiadosť odpovieme v súlade s platnými právnymi predpismi.
Upozorňujeme, že ak nám nedovolíte zhromažďovať alebo spracovávať požadované osobné údaje alebo ak odvoláte súhlas s ich spracovaním na požadované účely, možno nebudete môcť pristupovať k službám, pre ktoré boli vaše informácie požadované, alebo ich používať.

1.6 Súbory cookie

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako používame tieto a vaše voľby v súvislosti s týmito technológiami sledovania, pozrite si naše Zásady používania súborov cookie.

1.7 Zabezpečenie

Bezpečnosť vašich údajov je pre nás dôležitá a použijeme primerané bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili strate, zneužitiu alebo neoprávnenej zmene vašich údajov pod našou kontrolou. Avšak vzhľadom na prirodzené riziká nemôžeme zaručiť absolútnu bezpečnosť a následne nemôžeme zabezpečiť ani zaručiť bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré nám prenášate, a robíte tak na vlastné riziko.

1.8 Sťažnosť pre ochranu údajov

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa spracovania vašich informácií, ktoré sú u nás dostupné, môžete poslať e-mail pre sťažnosti na adresu JUDr. David Pavlovič, Aupark Tower, Einsteinova ulica 18, Bratislava-Petržalka, email: david.pavlovic@notar.sk. Vaše obavy budeme riešiť v súlade s platnými právnymi predpismi.