Vyberte stranu

NOTÁRSKY ÚRAD

JUDr. David Pavlovič

 pondelok – štvrtok: 9:00 – 17:00   piatok: 8:00 – 15:00

notárska činnosť

Postavenie a činnosť notárov, ako aj ich samosprávu upravuje Notársky poriadok – zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení zákona č. 232/1995 Z.z. a zákona č. 397/2000 Z.z. V zmysle Notárskeho poriadku je notár štátom určenou a splnomocnenou osobou vykonávať notársku činnosť:

k

Osvedčovanie pravosti podpisov a fotokópií listín

 po dohode aj mimo notárskeho úradu

bližšie informácie
 • overenie podpisu a fotokópií
 • splnomocnenie
 • po telefonickej/ e-mailovej dohode v rámci Bratislavy a blízkeho okolia
i

Spisovanie notárskych zápisníc

zmluvy (kúpna, darovacia), zúženie rozsahu BSM, exekučný titul

bližšie informácie
 • zmluvy týkajúce sa prevodov nehnuteľností
 • kúpne, darovacie, zámenné zmluvy
 • zmluvy o vysporiadaní podielového spoluvlastníctva
 • dohody o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • dohody o zúžení alebo rozšírení zákonom stanoveného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov podľa § 143a Občianskeho zákonníka
 • zmluvy o zriadení alebo zrušení vecného bremena
 • zmluvy o pôžičke a záložné zmluvy
 • závety, listiny o vydedení
 • splnomocnenia
 • vyhlásenia
 • zmluvy o pôžičke a zmluvy o postúpení pohľadávok
  exekučné tituly vyhlásenie povinnej osoby o súhlase s vykonateľnosťou notárskej zápisnice podľa § 274 písm. e) O.s.p. a s exekúciou podľa § 41 Exekučného poriadku a dohody podľa § 74 ods. 5 zákona o bankách (pre hypotekárne úvery) listiny o právnych úkonoch v obchodných veciach, najmä zakladateľské listiny, spoločenské zmluvy, ich zmeny a dodatky, vrátane vyhotovenia ich úplného znenia
l

Osvedčovanie právne významných skutočností

vidimácia, legalizácia, pravosť podpisu a iné

bližšie informácie
 • o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia)

 • o pravosti podpisu na listine (legalizácia)

 • o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb

 • o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo

 • o protestácií zmeniek

 • o tom, že je niekto nažive

 • o vyhlásení o vydržaní podľa § 63 zák. č. 323/1992 Zb.

 • o iných skutočnostiach

m

Notárske úschovy peňazí a listín

listiny (závety), peniaze a listinné cenné papiere so žiadosťou, a iné

bližšie informácie

Notár môže prijať do notárskej úschovy:

 • listiny, najmä závety, s výnimkou listín, ktorých obsah nemaže posúdiť
 • peniaze a listinné cenné papiere, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby ich vydal určitému príjemcovi,
 • peniaze, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby s nimi nakladal podľa zmluvy alebo podľa osobitného predpisu.

Úkony vo veciach centrálnych registrov

registrácie vo veciach záložných práv, závetov, podpisov, dražieb a iné

bližšie informácie

Notárske centrálne registre (NCR) sú verejnými zoznamami vedenými komorou v elektronickej podobe, do ktorých sa zapisujú zákonom ustanovené údaje. Údaje zapísané v NCR sú účinné voči každému odo dňa, ku ktorému sa zápis vykonal. Z údajov v NCR notár vydáva

 • Notársky centrálny register závetov (obsahuje registrované závety, listiny o vydedení, listiny o ich odvolaní a iné právne úkony pre prípad smrti),
 • Notársky centrálny register záložných práv (notár v ňom registruje záložné práva k hnuteľným veciam, pohľadávkam, k podniku, resp. častí podniku, zmeny v údajoch registra, výkon alebo výmaz záložného práva. Notár vydáva za poplatok aj výpisy z tohto registra. Záložné právo možno zriadiť na základe zmluvy, zákona, rozhodnutia súdu alebo správneho orgánu alebo osvedčenia o dedičstve v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Registrácia prebieha na základe žiadosti, na ktorej podpisom žiadateľ‘ potvrdí správnosť registrovaných údajov),
 • Notársky centrálny register určených právnických osôb na prijímanie 2% z daní z príjmu (notár v ňom registruje určené právnické osoby ako prijímateľov 1% podielu zaplatenej dane z príjmov podľa zákona o dani z príjmu),
 • Notársky centrálny register osvedčených podpisov (notár v ňom registruje osvedčenia pravosti podpisov),
 • Notársky centrálny register notárskych zápisníc (obsahuje registrované notárske zápisnice),
 • Notársky centrálny register dražieb (notár v ňom registruje dobrovoľné dražby v zmysle príslušných právnych predpisov).

Úkony mimo notárskeho úradu po dohode

osobné stretnutie na dohodnuté miesto 

viac informácií
 • po telefonickej alebo e-mailovej dohode v rámci Bratislavy a blízkeho okolia

SÚVISIACE INFORMÁCIE

 

Notárska komora Slovenskej republiky

Náš Tím 

JUDr. David Pavlovič

 

Notár v zmysle zákona je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone notárskej činnosti. Pri výkone svojej činnosti postupuje notár nestranne a nezávisle. Je viazaný len Ústavou, zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na ich vykonanie.

 

kde sídlime?

Náš notársky úrad nájdete na 1. poschodí v Aupark Tower na Einsteinovej ulici v Petržalke

Z nákupného centra sa k nám dostanete cez prechodovú chodbu pri Tabak Press.

napíšte nám

1 + 8 =