Notársky úrad Aupark Tower


Přejdi na obsah

Spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch:


- zmluvy týkajúce sa prevodov nehnuteľností
- kúpne, darovacie,zámenné zmluvy
- zmluvy o vyporiadaní podielového spoluvlasníctva
- dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlasníctva manželov
- dohody o zúžení alebo rozšírení zákonom stanoveného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov podľa § 143a Občianskeho zákonníka
- zmluvy o zriadení alebo zrušení vecného bremena
- zmluvy o pôžičke a záložné zmluvy
- závety, listiny o vydedení
- splnomocnenia
- vyhlásenia
- zmluvy o pôžičke a zmluvy o postúpení pohľadávok
- exekučné tituly - vyhlásenie povinnej osoby o súhlase s vykonateľnosťou notárskej zápisnice podľa § 274 písm. e) O.s.p. a s exekúciou podľa § 41 Exekučného poriadku a dohody podľa § 74 ods. 5 zákona o bankách (pre hypo-tekárne úvery) listiny o právnych úkonoch v obchodných veciach, najmä zakladateľské listiny, spoločenské zmluvy, ich zmeny a dodatky, vrátane vyhotovenia ich úplného znenia


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku