Notársky úrad Aupark Tower


Přejdi na obsah

Vykonávanie úkonov vo veciach centrálnych registrov:

- Notársky centrálny register závetov (obsahuje registrované závety, listiny o vydedení, listiny o ich odvolaní a iné právne úkony pre prípad smrti),
-
Notársky centrálny register záložných práv (notár v ňom registruje záložné práva k hnutel'ným veciam, pohl'adávkam, k podniku, resp. častí podniku, zmeny v údajoch registra, výkon alebo výmaz záložného práva. Notár vydáva za poplatok aj výpisy z tohto registra. Záložné právo možno zriadiť na základe zmluvy, zákona, rozhonutia súdu alebo správneho orgánu alebo osvedčenia o dedičstve v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Registrácia prebieha na základe žiadosti, na ktorej podpisom žiadatel' potvrdí správnosť registrovaných údajov),
-
Notársky centrálny register určených právnickych osôb na prijímanie 2% z daní z príjmu (notár v ňom registruje určené právnické osoby ako prijímatel'ov 1% podielu zaplatenej dane z príjmov podl'a zákona o dani z príjmu),
-
Notársky centrálny register osvedčených podpisov (notár v ňom registruje osvedčenia pravosti podpisov),
-
Notársky centrálny register notárskych zápisníc (obsahuje registrované notárske zápisnice),
-
Notársky centrálny register dražieb (notár v ňom registruje dobrovol'né dražby v zmysle prísl. právnych predpisov).

Notárske centrálne registre (NCR) sú verejnými zoznamami vedenými komorou v elektronickej podobe, do ktorých sa zapisujú zákonom ustanovené údaje.Údaje zapísané v NCR sú účinné voči každému odo dňa, ku ktorému sa zápis vykonal. Z údajov v NCR notár vydáva potvrdenia a výpisy, ktoré sú verejnými listinami.


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku