Notársky úrad Aupark Tower


Přejdi na obsah

Činnosť notára

Postavenie a činnosť notárov, ako aj ich samosprávu upravuje Notársky poriadok -
zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení zákona č. 232/1995
Z.z. a zákona č. 397/2000 Z.z.

V zmysle Notárskeho poriadku je notár štátom určenou a splnomocnenou osobou vykonávať notársku činnosť:

1. Spisovať a vydávať listiny o právnych úkonoch
2. Osvedčovať právne významné skutočnosti
3. Vykonávať úkony vo veciach centrálnych registrov
4. Konania vo veciach notárskych úschov


Notár v zmysle zákona je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone notárskej činnosti. Pri výkone svojej činnosti postupuje notár nestranne a nezávisle. Je viazaný len Ústavou, zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na ich vykonanie.

Notárske listiny sú verejnými listinami. Verejné listiny v zmysle Občianskeho súdneho poriadku potvrdzujú, ak nie je dokázaný opak, pravdivosť toho, čo je v nich potvrdené, alebo osvedčené. Dôkazná sila verejných listín spočíva v tom, že dôkazné bremeno v občianskokm súdnom konaní má ten, kto preukazuje opak toho, čo je vo verejnej listine uvedené.


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku